1

Tēma: Ieturējums no pensijas

Likums "Par valsts pensijam" 36.panta (2) daļa nosaka ieturējumu apmēru 30% apmērā no pensijas.
Vai pensijai var piemērot Civilprocesa likuma 594. panta (2) daļu par ieturējumu 50% apmērā ?
36.pants. Ieturējumi no valsts pensijas
(2) Ieturējumi no valsts pensijas aprēķināmi no pensijas saņēmējam izmaksājamās summas. Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 30 procentus no pensijas. Ja pensijas izmaksa tiek izbeigta pirms parāda dzēšanas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas atlikušo parāda daļu piedzen likumā noteiktajā kārtībā. Izmaksājamais invaliditātes pensijas apmērs pēc ieturējumu izdarīšanas nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

595.pants. Piedziņas vēršana uz citiem parādnieka ienākumiem ārpus darba samaksas
2) Vēršot piedziņu uz valsts pensijām, valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem un atlīdzībām, piemērojami noteikumi par piedziņas vēršanu uz darba samaksu, nodrošinot, ka pēc ieturējumu veikšanas mēnesī izmaksājamā summa katram maksājumam nav mazāka par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, ja citos likumos nav noteikti citi ieturējumu ierobežojumi.