1

Tēma: Pretenzija

Lūdzu padomu. Manam bijušajam darba devējam ir pasludināts maksātnespējas process, jautāju administratoram, ko darīt tālāk, lai, sasakaņā ar tiesas spriedumu, atgūtu savu nesaņemto algu un tiktu nomaksāti nodokļi. Administrators atbildēja, ka jāraksta pretenzija uz uzņēmuma vārda un jāadresē administratoram, pielikumā jāliek tiesas sprieduma u.c. dokumentu kopijas, kuras pati apstiprinu un pretenzija jāraksta brīvā formā. Varbūt kāds tomēr var pateikt ko man rakstīt šajā pretenzijā. Liels paldies jau iepriekš!

2

Re: Pretenzija

Kreditora pretenzija / prasījums jāraksta.
Viens paraugs - http://www.vgk.lv/lv/forum/10/84539/

3

Re: Pretenzija

Kam tad jāadresē ši pretenzija-maksātnespējīgajam uzņēmumam vai administratoram? Administrators teica, ka uzņēmumam, tikai jās'ūta uz viņa adresi. Un vēl vai tad "pretenzija" un "kreditora prasījums" ir sinonīmi? Atvainojos jau iepriekš par muļķīgiem jautājumiem, bet tiešām neesmu juriste. Paldies par sapratni!

4

Re: Pretenzija

Kreditora prasījums iesniedzams administratoram kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņā - mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par darba devēja maksātnespējas procesa pasludināšanu.

Ja darbinieks ir nokavējis kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu, kreditora prasījumu var iesniegt administratoram viena gada laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par darba devēja maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad kreditoru sapulce pieņem lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu. Pēc šā termiņa darbinieks zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret darba devēju.

Kreditora prasījumā norāda šādu informāciju:
prasījuma pamatojums
prasījuma veids
prasījuma apmērs
prasījuma rašanās laiks
Atsevišķi norāda galvenā prasījuma apmēru un blakusprasījumu apmēru.

Darbinieka kreditora prasījumā papildus iepriekš norādītajai infprmācijai vēlams norādīt arī šādu informāciju:
adresi, kurā darbinieks ir sasniedzams un saņem korespondenci
informāciju par naudas līdzekļu izmaksas iespējām (norēķinu konta numurs, u.c.)

Kreditora prasījumam pievienojami normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināti prasījumu pamatojošu dokumentu noraksti.

Kreditora prasījumu iesniedz administratoram nosūtot to ierakstītā pasta sūtījumā uz maksātnespējas reģistrā norādīto administratora adresi, vai iesniedzot to administratoram personīgi ar atzīmi par saņemšanu.

Administrators pārbauda katra pieteiktā kreditora prasījuma pamatotību un pieņem pamatotu lēmumu par
prasījuma atzīšanu
prasījuma neatzīšanu vai 
prasījuma daļēju atzīšanu

Administrators neatzīst kreditora prasījumu, par kuru pastāv strīds starp maksātnespējīgo darba devēju un darbinieku.

5

Re: Pretenzija

Pretenzija ir tas pats, kas prasījums smile